Wettelijke kaders

Wat zijn uw wettelijke verplichtingen?

Wettelijke kaders

Op basis van art. 3 Arbowet bent u als werkgever verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. De Arbowet is een zogenoemde raamwet. Dit betekent dat de Arbowet de grote lijnen en spelregels aangeeft, maar de specifieke invulling aan de werkgever over laat. De onderstaande diensten van Kompas Veiligheidsgroep komen voort uit wettelijke verplichtingen en geven invulling aan uw arbeidsomstandighedenbeleid.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een verplichting die direct in de Arbowet is opgenomen. In art. 5 is het verplicht gesteld dat een RI&E onderdeel is van het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid met het doel inzicht te geven in de aanwezige risico’s binnen een organisatie.

Ontruimingsplan

Indien u verplicht bent om te beschikken over een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding te maken, bent u ook verplicht over een ontruimingsplan te beschikken. Deze verplichting komt voort uit art. 6.23 lid 6 van het Bouwbesluit 2012.

BHV-plan

Volgens art. 15 Arbowet is elke werkgever verplicht om zich door deskundige bedrijfshulpverleners (BHV’ers) bij te laten staan. De bedrijfshulpverlening moet adequate bijstand kunnen bieden in het geval van brand, ongevallen en andere noodsituaties. Hierbij spelen het aantal BHV’ers, opleiding, uitrusting en organisatie een belangrijke rol. Om dit in goede banen te leiden is het BHV-plan een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat aan de gestelde verplichting kan worden voldaan.

Beeldschermwerkplekscan

In afdeling 2, Hoofdstuk 5 van het Arbobesluit wordt specifiek aandacht besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt gesteld dat er binnen de RI&E specifiek aandacht wordt besteed aan de risico’s die verband houden met beeldschermwerk en op basis daarvan passende maatregelen genomen dienen te worden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw wettelijke verplichtingen?
Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.